„Kvapka prevencie je hodná litra medicíny“

Raz za dva roky máte nárok na zákonnú preventívnu prehliadku hradenú z Vášho zdravotného poistenia.

Ak ste darca krvi, máte nárok na túto prehladku každý rok.

Najvačším benefitom je, že dozviete v akom ste zdravotnom stave a získate preventívne alebo liečebné odporučanie.

Platná preventívna prehliadka je podmienkou pre čerpanie benefitov od zdravotných poisťovní ako je „penaženka zdravia, zdravné oči, zdravé zuby atď …), je prvou podmienkou na vydanie akéhokoľvek posudku alebo potvrdenia.

Objednať na preventívnu prehliadku sa možete v pracovné dni medzi 10:00-11:00 na telefónnom čísle: 0949747656.

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia

Cenník poplatkov – platný od 20.7.2022

Ambulancia všeobecného lekára – miesto výkonu činnosti  Balkánska 280/53A, Bratislava- Rusovce

Cenník poplatkov pre poistených pacientov zo zdravotného poistenia Jednotková cena
Vyšetrenie a lekárska prehliadka vo vzťahu k práci, ktorá nesleduje liečebný zámer
(vstupná, výstupná, mimoriadna, periodická prehliadka …)
€20
Vyšetrenie pacienta na posúdenie na prácu v potravinárstve ( vystavenie zdravotného preukazu ) €20
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť (práca, štúdium v zahraničí, šport, let lietadlom, kurz, bytové, sociálne, kozmetické, dietetické …) €20
Vyšetrenie a potvrdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo – dôchodcovia €20
Vyšetrenie o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, plavidlo (aj pre zamestnávateľa) €35
Vyšetrenie a potvrdenie pre povolenie na držanie, nosenie zbrane €50
Vyšetrenie a posúdenie zdravotného stavu cudzinca bez platného zdravotného poistenia, vyšetrenie nepoisteného pacienta – na vlastnú žiadosť/+ fakturácia laboratória/ €35
Balík nadštandardných služieb – telefonický alebo elektronický manažment časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov prípadne aj v spolupráci s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre účely predoperačného vyšetrenia a pod. €35
Vyšetrenie a potvrdenie prihlášky na školy, pre políciu €10
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne /podľa náročnosti/ 30-50€
Výpis o úraze pre komerčné poisťovne €20
Výpis zo zdravotnej dokumentácie, za každú stranu €0,5
Vyšetrenie pred kúpeľňou liečbou- vypísanie návrhu na vlastnú žiadosť, neindikovanú na
úhradu z verejného zdravotného poistenia alebo v súvislosti s ním
€15
Prednostné vystavenie lekárskej správy, zdravotných podkladov na administratívne účely
/do 3 dní – do 24 hod. – na počkanie/
10-20-30€
Vystavenie posudku pre: súdy, občiansko-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť €20
Vystavenie lekárskeho nálezu v cudzom jazyku €50
Návšteva chorého doma v ak návštevu ZP neuhrádza (okrem imobilných pacientov) €20
Vystavenie náhradnej PN, potvrdenia o trvaní PN pri – strate €5
Vystavenie PN, potvrdenia o trvaní PN – pre Úrad práce €7
Podanie i.m., i.v., s.c. injekcie indikované iným lekárom €5
Aplikácia očkovacej látky (ak vakcínu nehradí ZP- napr. pred cestou do zahraničia) €10
Prednostné vyšetrenie CRP €5
Vyšetrenie biologického materiálu /moč, výtery/ na vlastnú žiadosť -1 odber €10
Vyšetrenie laboratórne na vlastnú žiadosť/+ fakturácia laboratória/ €5
Vyšetrenie EKG kľudové na vlastnú žiadosť, ABI index €10
Vyšetrenie: FOB- skryté krvácanie v stolici na vlastnú žiadosť, Helicobacter pylori v stolici €10
Vyšetrenie na Helicobacter pylori – dychová skúška €15
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť /+ fakturácia laboratória/ €5
Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky €15
Kopírovanie zo zdravotnej dok. na vlastnú žiadosť -1 strana €0,5
Podanie infúznej liečby (1x), ( nezahŕňa cenu infúzie ) €10
Vyhotovenie lekárskej správy na administratívne účely do 7 pracovných dní od požiadania €10
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín €30
Prednostné vyšetreníe COVID 19 Ag testom ( cena  nezahŕňa náklady na test ) 10€

 

Cenník poplatkov pre samoplatcov

Označenie služby Jednotková  cena
Vyšetrenie pacienta bez kapitácie (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy. 30 €
Vyšetrenie hladiny vitamínu D v krvi, individuálny terapeutický plán. 21 €
Vypísanie receptu u pacienta bez kapitácie po predložení odporúčania od špecialistu 5 €
Balík nadštandardných služieb – telefonický alebo elektronický manažment časovania indikovaných vyšetrení alebo zdravotných výkonov prípadne aj v spolupráci s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre účely predoperačného vyšetrenia a pod. 30 €

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
PRAKTIKMED, spol. s r.o. Černyševského 44, 85101 Bratislava, IČO: 36 763 721, kód
PZS: P50438020201