“Kvapka prevencie je hodná litra medicíny”

Vedeli ste, že raz za 2 roky máte nárok na zákonnú preventívnu prehliadku hradenú zo Vášho zdravotného poistenia? Zadarmo sa môžete objednať na presný dátum a čas – telefonicky alebo SMS na 0949747656. Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia! Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ak si prajete komplexnejšie vyšetrenie nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to prosím zdravotnej sestre počas objednávania sa.

Zoznam služieb hradených zo zdravotného poistenia

 • komplexná liečebno – preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • zákonné preventívne prehliadky á 2 roky /u darcov krvi á 1 rok/
 • riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • riešenie akútnych ochorení tráviaceho traktu
 • vyšetrenie CRP (C – reaktívny proteín – zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšiť vírusovú a bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 • FOB test – vyšetrenie na skryté (okultné – OK) krvácanie v stolici / v rámci preventívnej prehliadky – nad 50 rokov / + kedykoľvek ako samoplatca
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG holter, ECHO, Doppler…)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • konzultácie – poradenstvo pri potrebnej chirurgickej intervencii (všeobecná chirurgia)
 • vyšetrenia a odporúčania na chirurgické – brušné operácie
 • konzultácie – poradenstvo pred/po endoskopických vyšetreniach (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • naordinovanie potrebnej liečby
 • podávanie liečiv i.v., i.m.
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia

 • Platíte len poplatky za vyšetrenia na vlastnú žiadosť alebo za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia
 • Neplatíte nič naviac, žiadne celoročné poplatky – vyšetrenia indikované lekárom sú hradené z vášho verejného zdravotného poistenia
 • Neplatíte žiadne zbytočné poplatky – objednávanie na presný čas, potvrdenia o návšteve lekára a práceneschopnosti sú u nás zadarmo
Vyšetrenie a lekárska prehliadka vo vzťahu k práci, ktorá nesleduje liečebný zámer ( vstupná, výstupná, mimoriadna, periodická prehliadka) 20 EUR
Vyšetrenie pacienta a posúdenie na prácu v potravinárstve (vystavenie zdravotného preukazu) 20 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť (práca, štúdium v zahraničí, šport, let lietadlom, kurz, bytové, sociálne, kozmetické, dietetické …) 20 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo – dôchodcovia 20 EUR
Vyšetrenie o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, plavidlo (aj pre zamestnávateľa) 35 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie pre povolenie na držanie, nosenie zbrane 45 EUR
Vyšetrenie a posúdenie zdravotného stavu cudzinca bez platného zdravotného poistenia, vyšetrenie nepoisteného pacienta – na vlastnú žiadosť /+ fakturácia laboratória/ 30 EUR
Vyšetrenie predop. nekapitovaného pacienta (aj pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia), aj PP – mimo hradených ZP /+ fakturácia laboratória/ 30 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie prihlášky na školy, pre políciu 10 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne /podľa náročnosti/ 30 – 50 eur EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie, za každú stranu   3 EUR
Výpis o úraze pre komerčné poisťovne 20 EUR
Vyšetrenie pred KL – vypísanie návrhu na vlastnú žiadosť, neindikovanú na úhradu z verejného zdravotného poistenia alebo v súvislosti s ním 10 EUR
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín 30 EUR
Prednostné vystavenie tlačiva /do 3 dní – do 24 hod. – na počkanie/ 10-20-30 EUR
Vystavenie posudku pre: súdy, občiansko-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť 20 EUR
Vystavenie lekárskeho nálezu v cudzom jazyku 20 EUR
Návšteva chorého doma v ak návštevu ZP neuhrádza (okrem imobilných pacientov) 20 EUR
Vystavenie náhradnej PN, potvrdenia o trvaní PN pri – strate   5 EUR
Vystavenie PN, potvrdenia o trvaní PN pre Úrad práce   7 EUR
Obnovenie receptu, ktorý stratil platnosť, stratený recept   3 EUR
Podanie i.m., injekcie indikované iným lekárom   2 EUR
Podanie i.m., i.v. , s.c. injekcie indikované iným lekárom   5 EUR
Aplikácia očkovacej látky (ak vakcínu nehradí ZP- napr. pred cestou do zahraničia) 10 EUR
Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť, ev. ak to poisťovňa nehradí   5 EUR
Vyšetrenie biologického materialu /moč, výtery/ na vlastnú žiadosť – 1 odber   5 EUR
Vyšetrenie laboratórne na vlastnú žiadosť /+ fakturácia laboratória/ 10 EUR
Vyšetrenie EKG kľudové na vlastnú žiadosť, ABI index 10 EUR
Vyšetrenie: FOB- skryté krvácanie v stolici-na vlastnú žiadosť, Helicobacter pylori v stolici 10 EUR
Vyšetrenie na Helicobacter pylori – dychová skúška 15 EUR
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť /+ fakturácia laboratória/   5 EUR
Jednostranný výplach zvukovodu 10 EUR
Ošetrenie fibrómu, ganglionu 20 EUR
Odstránenie stehov 10 EUR
Kopírovanie zo zdravotnej dok. na vlastnú žiadosť – 1 strana 0,30 EUR
Odoslanie na vyšetrenie k špecialistovi na vlastnú žiadosť   5 EUR
Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 15 EUR
Obstrek lokálnym anestetikom 10 EUR
Fenestrácia subunguálneho hematómu 10 EUR
Ošetrenie strombotizovaného haemoroidu 25 EUR

*Nekapitovaní pacienti (pacienti bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) – občania SR bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, občania SR so zdravotným poistením v cudzine, cudzinci. Pokiaľ sú potrebné ďalšie vyšetrenia/zdravotnícke výkony, tak budú spoplatnené podľa cenníka.