Raz za dva roky máte nárok na zákonnú preventívnu prehliadku hradenú z Vášho zdravotného poistenia.

Ak ste darca krvi, máte nárok na túto prehliadku každý rok.

Najväčším benefitom je, že dozviete v akom ste zdravotnom stave a získate preventívne alebo liečebné odporúčanie.

Platná preventívna prehliadka je podmienkou pre čerpanie benefitov od zdravotných poisťovní ako je „peňaženka zdravia, zdravé oči, zdravé zuby atď …), je prvou podmienkou na vydanie akéhokoľvek posudku alebo potvrdenia.

Objednať sa na preventívnu prehliadku môžete:

1.Prostredníctvom www.ecasenka.sk už 60 dní vopred.

Postup: ma stránke www.ecasenka.sk zadajte  „hľadám lekára“  následne do kolónky „meno lekára“ zadajte slovo „praktikmed“ vyberte možnosť „praktikmed – sestra“ následne  zadajte „objednať sa “

2.Telefonicky utorok medzi 10-11:00 hod. na telefónnom čísle: 0949747656.

3.Osobne v ambulancii u sestry utorok medzi 13:00-16:00 alebo v ostatné pracovné dni medzi 8:00-10:30.

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia

Ambulancia všeobecného lekára – miesto výkonu činnosti  Balkánska 280/53A, Bratislava- Rusovce

Cenník poplatkov pre samoplatcov Jednotková  cena
01 Vyšetrenie pacienta bez kapitácie (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy. 50 €
02 Vyšetrenie hladiny vitamínu D v krvi, individuálny terapeutický plán. 21 €

 

Cenník poplatkov pre poistených pacientov zo zdravotného poistenia Jednotková cena
03 Vyšetrenie a potvrdenie pre povolenie na držanie, nosenie zbrane €70
04 Nadštandard I – Optimalizácia a synchronizácia vyšetrení, spolupráca s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. €50
05 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla €50
06 Vyšetrenie alebo kompletizácia zdravotnej dokumentácie mimo ordinačných hodín €50
07 Výkon na administratívne účely do 7 pracovných dní od požiadania €50
08 Vystavenie lekárskeho nálezu v cudzom jazyku €50
09 Komplexné vyšetrenie na žiadosť pacienta €50
10 Návšteva chorého doma v ak návštevu zdravotná poisťovňa neuhrádza. €50
11 Klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky €50
12 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania €40
13 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla u vodičov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov €30
14 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, vrátane vystavenia / predĺženia platnosti zdravotného preukazu (v cene nie je zahrnuté mikrobiologické laboratórne vyšetrenie) €30
15 Vyšetrenie na Helicobacter pylori – dychová skúška €30
16 ABI, FOB, EKG vyšetrenie s popisom na žiadosť pacienta €15
17 Vypracovanie správy o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne. €15/h
18 Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pred prijatím na štúdium, pred športovou súťažou (SOU, SŠ, VŠ) €15
19 Odbery biologického materiálu na vlastnú žiadosť a administratívne účely /krv, moč, výtery/ (v cene nie sú zahrnuté samotné laboratórne vyšetrenia) – cena za jeden odber €15
20 Aplikácia očkovacej látky (ak vakcínu nehradí ZP- napr. pred cestou do zahraničia) €15
21 Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť /+ fakturácia laboratória/ €10
22 Prednostné vyšetrenie COVID 19 Ag testom ( cena nezahŕňa náklady na test ) €10
23 Prednostné vyšetrenie combo test. Influenza, RSV, – COVID 19 €10
24 Prednostné vyšetrenie HbA1 €10
25 Kopírovanie lekárskych nálezov – cena za 1 stranu €1/strana
26 Nadštandard II – asistencia pri elektronickom manažmente časovania vyšetrení alebo zdravotných výkonov, optimalizácia a synchronizácia vyšetrení. €5
27 Prednostné vyšetrenie CRP ( cena nezahŕňa náklady na test ) €5
28 CRP náklady na test 5

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

PRAKTIKMED, spol. s r.o. Černyševského 44, 85101 Bratislava, IČO: 36 763 721, kód
PZS: P50438020201