“Kvapka prevencie je hodná litra medicíny”

Vedeli ste, že raz za 2 roky máte nárok na zákonnú preventívnu prehliadku hradenú zo Vášho zdravotného poistenia? Zadarmo sa môžete objednať na presný dátum a čas – telefonicky alebo SMS na 0949747656. Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia! Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Ak si prajete komplexnejšie vyšetrenie nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to prosím zdravotnej sestre počas objednávania sa.

Zoznam služieb hradených zo zdravotného poistenia

 • komplexná liečebno – preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • zákonné preventívne prehliadky
 • riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • vyšetrenie CRP (C – reaktívny proteín – zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšiť vírusovú a bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 • FOB test – vyšetrenie na skryté (okultné – OK) krvácanie v stolici
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG…)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • konzultácie – poradenstvo pri potrebnej chirurgickej intervencii (všeobecná chirurgia)
 • vyšetrenia a odporúčania na chirurgické – brušné operácie
 • odstraňovanie stehov z operačných rán
 • konzultácie – poradenstvo pred/po endoskopických vyšetreniach (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • naordinovanie potrebnej liečby
 • podávanie liečiv i.v., i.m.
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia

 • Platíte len poplatky za vyšetrenia na vlastnú žiadosť alebo za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia
 • Neplatíte nič naviac, žiadne celoročné poplatky – vyšetrenia indikované lekárom sú hradené z vášho verejného zdravotného poistenia
 • Neplatíte žiadne zbytočné poplatky – objednávanie na presný čas, potvrdenia o návšteve lekára a práceneschopnosti sú u nás zadarmo
Vyšetrenie a lekárska prehliadka vo vzťahu k práci, ktorá nesleduje liečebný zámer ( vstupná, výstupná, periodická prehliadka) 20 EUR
Vyšetrenie pacienta a posúdenie na prácu v potravinárstve (vystavenie zdravotného preukazu – nový) 20 EUR
Vyšetrenie pacienta a posúdenie na prácu v potravinárstve (predĺženie zdravotného preukazu) 15 EUR
Vyšetrenie a posúdenie zdravotného stavu cudzinca bez platného zdravotného poistenia, vyšetrenie nepoisteného pacienta a nekapitovaného na vlastnú žiadosť 30 EUR
Vyšetrenie predoperačné nekapitovaného pacienta/pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia + odbery podľa parametrov 20 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť ( práca, šport… ) 20 EUR
Vyšetrenie o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, plavidlo (aj pre zamestnávateľa) 35 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo – dôchodcovia 20 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie pre povolenie na držanie, nosenie zbrane 45 EUR
Vyšetrenie a potvrdenie prihlášky na školy 10 EUR
Za každú ďalšiu prihlášku   2 EUR
Prednostné vystavenie tlačiva na počkanie 20 EUR
Výpis o úraze pre komerčné poisťovne 15 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne 20 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie, za každú stranu   3 EUR
Vystavenie posudku pre: súdy, občiansko-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť 20 EUR
Vystavenie lekárskeho nálezu v cudzom jazyku 30 EUR
Vystavenie tlačiva pre ÚPSVaR   7 EUR
Vystavenie náhradnej PN, potvrdenia o trvaní PN pri – strate   5 EUR
Vystavenie PN, potvrdenia o trvaní PN pre Úrad práce   7 EUR
Obnovenie receptu, ktorý stratil platnosť   3 EUR
Podanie i.m., injekcie indikované iným lekárom   2 EUR
Podanie i.v. injekcie indikované iným lekárom   3 EUR
Aplikácia očkovacej látky ( s výnimkou povinného očkovania +OL )   5 EUR
Vyšetrenie CRP – C – reaktívneho proteínu   5 EUR
Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť   3 EUR
Vyšetrenie laboratórne na vlastnú žiadosť podľa parametrov
Vyšetrenie EKG kľudové na vlastnú žiadosť 10 EUR
Vyšetrenie skrytého krvácania – FOB test na vlastnú žiadosť 10 EUR
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť   5 EUR
Jednostranný výplach zvukovodu 10 EUR
Odstránenie stehov z malej rany   5 EUR
Odstránenie stehov z veľkej rany 10 EUR
Kopírovanie zo zdravotnej dok. Na vl žiadosť – 1 strana A4 0,20 EUR

*Nekapitovaní pacienti (pacienti bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) – občania SR bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, občania SR so zdravotným poistením v cudzine, cudzinci. Pokiaľ sú potrebné ďalšie vyšetrenia/zdravotnícke výkony, tak budú spoplatnené podľa cenníka.